to Antalya

Flight tickets Chisinau - Antalya (AYT), Turkey. Book online

Flights Chisinau - Antalya (AYT), Turkey. Book online

International - Antalya
26.06.2024 06:30
HiSky
125.00 €
International - Antalya
26.06.2024 06:30
Turkish Airlines
135.00 €
International - Antalya
27.06.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
129.00 €
International - Antalya
29.06.2024 04:15
Freebird Airlines
110.00 €
International - Antalya
29.06.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
120.00 €
International - Antalya
29.06.2024 12:55
Turkish Airlines
99.00 €
International - Antalya
30.06.2024 00:10
HiSky
110.00 €
International - Antalya
30.06.2024 06:30
HiSky
105.00 €
International - Antalya
30.06.2024 06:35
Turkish Airlines
120.00 €
International - Antalya
01.07.2024 00:30
Mavi Gök Airlines
110.00 €
International - Antalya
01.07.2024 00:40
HiSky
105.00 €
International - Antalya
01.07.2024 06:00
HiSky
95.00 €
International - Antalya
01.07.2024 06:45
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
02.07.2024 06:45
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
02.07.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
120.00 €
International - Antalya
03.07.2024 06:30
HiSky
99.00 €
International - Antalya
03.07.2024 06:30
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
04.07.2024 06:35
Turkish Airlines
135.00 €
International - Antalya
04.07.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
125.00 €
International - Antalya
04.07.2024 12:55
Turkish Airlines
119.00 €
International - Antalya
05.07.2024 00:10
HiSky
119.00 €
International - Antalya
05.07.2024 06:30
HiSky
115.00 €
International - Antalya
05.07.2024 06:45
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
06.07.2024 06:30
Turkish Airlines
125.00 €
International - Antalya
06.07.2024 12:55
Turkish Airlines
109.00 €
International - Antalya
07.07.2024 00:10
HiSky
120.00 €
International - Antalya
07.07.2024 06:30
HiSky
115.00 €
International - Antalya
07.07.2024 06:35
Turkish Airlines
125.00 €
International - Antalya
08.07.2024 00:30
Mavi Gök Airlines
115.00 €
International - Antalya
08.07.2024 00:40
HiSky
115.00 €
International - Antalya
08.07.2024 06:00
HiSky
125.00 €
International - Antalya
08.07.2024 06:45
Turkish Airlines
135.00 €
International - Antalya
09.07.2024 06:45
Turkish Airlines
115.00 €
International - Antalya
09.07.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
130.00 €
International - Antalya
10.07.2024 00:40
HiSky
130.00 €
International - Antalya
10.07.2024 06:30
HiSky
119.00 €
International - Antalya
11.07.2024 06:35
Turkish Airlines
125.00 €
International - Antalya
11.07.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
120.00 €
International - Antalya
11.07.2024 12:55
Turkish Airlines
115.00 €
International - Antalya
12.07.2024 00:10
HiSky
130.00 €
International - Antalya
12.07.2024 06:30
HiSky
115.00 €
International - Antalya
12.07.2024 06:45
Turkish Airlines
165.00 €
International - Antalya
13.07.2024 06:30
Turkish Airlines
125.00 €
International - Antalya
13.07.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
120.00 €
International - Antalya
13.07.2024 12:55
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
14.07.2024 00:10
HiSky
119.00 €
International - Antalya
14.07.2024 06:30
HiSky
115.00 €
International - Antalya
14.07.2024 06:35
Turkish Airlines
119.00 €
International - Antalya
15.07.2024 00:30
Mavi Gök Airlines
120.00 €
International - Antalya
15.07.2024 00:40
HiSky
125.00 €
International - Antalya
15.07.2024 06:00
HiSky
119.00 €
International - Antalya
16.07.2024 06:45
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
17.07.2024 00:40
HiSky
129.00 €
International - Antalya
17.07.2024 06:30
HiSky
119.00 €
International - Antalya
17.07.2024 06:30
Turkish Airlines
139.00 €
International - Antalya
18.07.2024 06:35
Turkish Airlines
135.00 €
International - Antalya
18.07.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
125.00 €
International - Antalya
18.07.2024 12:55
Turkish Airlines
119.00 €
International - Antalya
19.07.2024 00:10
HiSky
125.00 €
International - Antalya
19.07.2024 06:30
HiSky
119.00 €
International - Antalya
19.07.2024 06:45
Turkish Airlines
159.00 €
International - Antalya
20.07.2024 06:30
Turkish Airlines
155.00 €
International - Antalya
20.07.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
145.00 €
International - Antalya
20.07.2024 12:55
Turkish Airlines
125.00 €
International - Antalya
21.07.2024 00:10
HiSky
135.00 €
International - Antalya
21.07.2024 06:30
HiSky
125.00 €
International - Antalya
21.07.2024 06:35
Turkish Airlines
149.00 €
International - Antalya
22.07.2024 00:30
Mavi Gök Airlines
130.00 €
International - Antalya
22.07.2024 00:40
HiSky
129.00 €
International - Antalya
22.07.2024 06:00
HiSky
119.00 €
International - Antalya
22.07.2024 06:45
Turkish Airlines
145.00 €
International - Antalya
23.07.2024 06:45
Turkish Airlines
145.00 €
International - Antalya
23.07.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
24.07.2024 00:40
HiSky
119.00 €
International - Antalya
24.07.2024 06:30
HiSky
129.00 €
International - Antalya
24.07.2024 06:30
Turkish Airlines
139.00 €
International - Antalya
25.07.2024 06:35
Turkish Airlines
139.00 €
International - Antalya
25.07.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
129.00 €
International - Antalya
25.07.2024 12:55
Turkish Airlines
119.00 €
International - Antalya
26.07.2024 00:10
HiSky
119.00 €
International - Antalya
26.07.2024 06:30
HiSky
129.00 €
International - Antalya
26.07.2024 06:45
Turkish Airlines
139.00 €
International - Antalya
27.07.2024 06:30
Turkish Airlines
155.00 €
International - Antalya
27.07.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
145.00 €
International - Antalya
27.07.2024 12:55
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
28.07.2024 00:10
HiSky
129.00 €
International - Antalya
28.07.2024 06:30
HiSky
139.00 €
International - Antalya
28.07.2024 06:35
Turkish Airlines
149.00 €
International - Antalya
29.07.2024 00:30
Mavi Gök Airlines
150.00 €
International - Antalya
29.07.2024 00:40
HiSky
119.00 €
International - Antalya
29.07.2024 06:00
HiSky
129.00 €
International - Antalya
29.07.2024 06:45
Turkish Airlines
139.00 €
International - Antalya
30.07.2024 06:45
Turkish Airlines
139.00 €
International - Antalya
30.07.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
129.00 €
International - Antalya
31.07.2024 00:40
HiSky
119.00 €
International - Antalya
31.07.2024 06:30
HiSky
129.00 €
International - Antalya
31.07.2024 06:30
Turkish Airlines
139.00 €
International - Antalya
01.08.2024 06:35
Turkish Airlines
155.00 €
International - Antalya
01.08.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
01.08.2024 12:55
Turkish Airlines
109.00 €
International - Antalya
02.08.2024 00:10
HiSky
119.00 €
International - Antalya
02.08.2024 06:30
HiSky
129.00 €
International - Antalya
02.08.2024 06:45
Turkish Airlines
149.00 €
International - Antalya
03.08.2024 06:30
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
03.08.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
130.00 €
International - Antalya
03.08.2024 12:55
Turkish Airlines
119.00 €
International - Antalya
04.08.2024 00:10
HiSky
125.00 €
International - Antalya
04.08.2024 06:30
HiSky
135.00 €
International - Antalya
04.08.2024 06:35
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
05.08.2024 00:30
Mavi Gök Airlines
140.00 €
International - Antalya
05.08.2024 00:40
HiSky
125.00 €
International - Antalya
05.08.2024 06:00
HiSky
135.00 €
International - Antalya
05.08.2024 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
06.08.2024 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
06.08.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
07.08.2024 00:40
HiSky
119.00 €
International - Antalya
07.08.2024 06:30
HiSky
129.00 €
International - Antalya
07.08.2024 06:30
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
08.08.2024 06:35
Turkish Airlines
155.00 €
International - Antalya
08.08.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
08.08.2024 12:55
Turkish Airlines
109.00 €
International - Antalya
09.08.2024 00:10
HiSky
120.00 €
International - Antalya
09.08.2024 06:30
HiSky
135.00 €
International - Antalya
09.08.2024 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
11.08.2024 00:10
HiSky
125.00 €
International - Antalya
11.08.2024 06:30
HiSky
135.00 €
International - Antalya
11.08.2024 06:35
Turkish Airlines
155.00 €
International - Antalya
12.08.2024 00:30
Mavi Gök Airlines
140.00 €
International - Antalya
12.08.2024 00:40
HiSky
120.00 €
International - Antalya
12.08.2024 06:00
HiSky
130.00 €
International - Antalya
12.08.2024 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
13.08.2024 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
13.08.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
14.08.2024 00:40
HiSky
120.00 €
International - Antalya
14.08.2024 06:30
HiSky
135.00 €
International - Antalya
14.08.2024 06:30
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
15.08.2024 06:35
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
15.08.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
15.08.2024 12:55
Turkish Airlines
109.00 €
International - Antalya
16.08.2024 00:10
HiSky
120.00 €
International - Antalya
16.08.2024 06:30
HiSky
135.00 €
International - Antalya
16.08.2024 06:45
Turkish Airlines
149.00 €
International - Antalya
17.08.2024 06:30
Turkish Airlines
155.00 €
International - Antalya
17.08.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
17.08.2024 12:55
Turkish Airlines
119.00 €
International - Antalya
18.08.2024 00:10
HiSky
120.00 €
International - Antalya
18.08.2024 06:30
HiSky
135.00 €
International - Antalya
18.08.2024 06:35
Turkish Airlines
155.00 €
International - Antalya
19.08.2024 00:30
Mavi Gök Airlines
125.00 €
International - Antalya
19.08.2024 00:40
HiSky
120.00 €
International - Antalya
19.08.2024 06:00
HiSky
135.00 €
International - Antalya
19.08.2024 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
20.08.2024 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
20.08.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
21.08.2024 00:40
HiSky
115.00 €
International - Antalya
21.08.2024 06:30
HiSky
130.00 €
International - Antalya
21.08.2024 06:30
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
22.08.2024 06:35
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
22.08.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
22.08.2024 12:55
Turkish Airlines
109.00 €
International - Antalya
23.08.2024 00:10
HiSky
120.00 €
International - Antalya
23.08.2024 06:30
HiSky
135.00 €
International - Antalya
23.08.2024 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
24.08.2024 06:30
Turkish Airlines
159.00 €
International - Antalya
24.08.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
139.00 €
International - Antalya
24.08.2024 12:55
Turkish Airlines
145.00 €
International - Antalya
25.08.2024 00:10
HiSky
129.00 €
International - Antalya
25.08.2024 06:30
HiSky
139.00 €
International - Antalya
25.08.2024 06:35
Turkish Airlines
159.00 €
International - Antalya
26.08.2024 00:30
Mavi Gök Airlines
125.00 €
International - Antalya
26.08.2024 00:40
HiSky
120.00 €
International - Antalya
26.08.2024 06:00
HiSky
135.00 €
International - Antalya
26.08.2024 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
27.08.2024 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
27.08.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
28.08.2024 00:40
HiSky
120.00 €
International - Antalya
28.08.2024 06:30
HiSky
135.00 €
International - Antalya
28.08.2024 06:30
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
29.08.2024 06:35
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
29.08.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
109.00 €
International - Antalya
29.08.2024 12:55
Turkish Airlines
119.00 €
International - Antalya
30.08.2024 00:10
HiSky
109.00 €
International - Antalya
30.08.2024 06:30
HiSky
119.00 €
International - Antalya
30.08.2024 06:45
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
31.08.2024 06:30
Turkish Airlines
130.00 €
International - Antalya
31.08.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
125.00 €
International - Antalya
31.08.2024 12:55
Turkish Airlines
119.00 €
International - Antalya
01.09.2024 00:10
HiSky
115.00 €
International - Antalya
01.09.2024 06:30
HiSky
125.00 €
International - Antalya
01.09.2024 06:35
Turkish Airlines
135.00 €
International - Antalya
02.09.2024 00:30
Mavi Gök Airlines
210.00 €
International - Antalya
02.09.2024 00:40
HiSky
115.00 €
International - Antalya
02.09.2024 06:00
HiSky
125.00 €
International - Antalya
02.09.2024 06:45
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
03.09.2024 06:45
Turkish Airlines
210.00 €
International - Antalya
03.09.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
210.00 €
International - Antalya
04.09.2024 00:40
HiSky
180.00 €
International - Antalya
04.09.2024 06:30
HiSky
180.00 €
International - Antalya
04.09.2024 06:30
Turkish Airlines
210.00 €
International - Antalya
05.09.2024 06:35
Turkish Airlines
210.00 €
International - Antalya
05.09.2024 06:55
Mavi Gök Airlines
210.00 €
International - Antalya
05.09.2024 12:55
Turkish Airlines
190.00 €
International - Antalya
26.06.24 06:30
HiSky
125.00 €
International - Antalya
26.06.24 06:30
Turkish Airlines
135.00 €
International - Antalya
27.06.24 06:55
Mavi Gök Airlines
129.00 €
International - Antalya
29.06.24 04:15
Freebird Airlines
110.00 €
International - Antalya
29.06.24 06:55
Mavi Gök Airlines
120.00 €
International - Antalya
29.06.24 12:55
Turkish Airlines
99.00 €
International - Antalya
30.06.24 00:10
HiSky
110.00 €
International - Antalya
30.06.24 06:30
HiSky
105.00 €
International - Antalya
30.06.24 06:35
Turkish Airlines
120.00 €
International - Antalya
01.07.24 00:30
Mavi Gök Airlines
110.00 €
International - Antalya
01.07.24 00:40
HiSky
105.00 €
International - Antalya
01.07.24 06:00
HiSky
95.00 €
International - Antalya
01.07.24 06:45
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
02.07.24 06:45
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
02.07.24 06:55
Mavi Gök Airlines
120.00 €
International - Antalya
03.07.24 06:30
HiSky
99.00 €
International - Antalya
03.07.24 06:30
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
04.07.24 06:35
Turkish Airlines
135.00 €
International - Antalya
04.07.24 06:55
Mavi Gök Airlines
125.00 €
International - Antalya
04.07.24 12:55
Turkish Airlines
119.00 €
International - Antalya
05.07.24 00:10
HiSky
119.00 €
International - Antalya
05.07.24 06:30
HiSky
115.00 €
International - Antalya
05.07.24 06:45
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
06.07.24 06:30
Turkish Airlines
125.00 €
International - Antalya
06.07.24 12:55
Turkish Airlines
109.00 €
International - Antalya
07.07.24 00:10
HiSky
120.00 €
International - Antalya
07.07.24 06:30
HiSky
115.00 €
International - Antalya
07.07.24 06:35
Turkish Airlines
125.00 €
International - Antalya
08.07.24 00:30
Mavi Gök Airlines
115.00 €
International - Antalya
08.07.24 00:40
HiSky
115.00 €
International - Antalya
08.07.24 06:00
HiSky
125.00 €
International - Antalya
08.07.24 06:45
Turkish Airlines
135.00 €
International - Antalya
09.07.24 06:45
Turkish Airlines
115.00 €
International - Antalya
09.07.24 06:55
Mavi Gök Airlines
130.00 €
International - Antalya
10.07.24 00:40
HiSky
130.00 €
International - Antalya
10.07.24 06:30
HiSky
119.00 €
International - Antalya
11.07.24 06:35
Turkish Airlines
125.00 €
International - Antalya
11.07.24 06:55
Mavi Gök Airlines
120.00 €
International - Antalya
11.07.24 12:55
Turkish Airlines
115.00 €
International - Antalya
12.07.24 00:10
HiSky
130.00 €
International - Antalya
12.07.24 06:30
HiSky
115.00 €
International - Antalya
12.07.24 06:45
Turkish Airlines
165.00 €
International - Antalya
13.07.24 06:30
Turkish Airlines
125.00 €
International - Antalya
13.07.24 06:55
Mavi Gök Airlines
120.00 €
International - Antalya
13.07.24 12:55
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
14.07.24 00:10
HiSky
119.00 €
International - Antalya
14.07.24 06:30
HiSky
115.00 €
International - Antalya
14.07.24 06:35
Turkish Airlines
119.00 €
International - Antalya
15.07.24 00:30
Mavi Gök Airlines
120.00 €
International - Antalya
15.07.24 00:40
HiSky
125.00 €
International - Antalya
15.07.24 06:00
HiSky
119.00 €
International - Antalya
16.07.24 06:45
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
17.07.24 00:40
HiSky
129.00 €
International - Antalya
17.07.24 06:30
HiSky
119.00 €
International - Antalya
17.07.24 06:30
Turkish Airlines
139.00 €
International - Antalya
18.07.24 06:35
Turkish Airlines
135.00 €
International - Antalya
18.07.24 06:55
Mavi Gök Airlines
125.00 €
International - Antalya
18.07.24 12:55
Turkish Airlines
119.00 €
International - Antalya
19.07.24 00:10
HiSky
125.00 €
International - Antalya
19.07.24 06:30
HiSky
119.00 €
International - Antalya
19.07.24 06:45
Turkish Airlines
159.00 €
International - Antalya
20.07.24 06:30
Turkish Airlines
155.00 €
International - Antalya
20.07.24 06:55
Mavi Gök Airlines
145.00 €
International - Antalya
20.07.24 12:55
Turkish Airlines
125.00 €
International - Antalya
21.07.24 00:10
HiSky
135.00 €
International - Antalya
21.07.24 06:30
HiSky
125.00 €
International - Antalya
21.07.24 06:35
Turkish Airlines
149.00 €
International - Antalya
22.07.24 00:30
Mavi Gök Airlines
130.00 €
International - Antalya
22.07.24 00:40
HiSky
129.00 €
International - Antalya
22.07.24 06:00
HiSky
119.00 €
International - Antalya
22.07.24 06:45
Turkish Airlines
145.00 €
International - Antalya
23.07.24 06:45
Turkish Airlines
145.00 €
International - Antalya
23.07.24 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
24.07.24 00:40
HiSky
119.00 €
International - Antalya
24.07.24 06:30
HiSky
129.00 €
International - Antalya
24.07.24 06:30
Turkish Airlines
139.00 €
International - Antalya
25.07.24 06:35
Turkish Airlines
139.00 €
International - Antalya
25.07.24 06:55
Mavi Gök Airlines
129.00 €
International - Antalya
25.07.24 12:55
Turkish Airlines
119.00 €
International - Antalya
26.07.24 00:10
HiSky
119.00 €
International - Antalya
26.07.24 06:30
HiSky
129.00 €
International - Antalya
26.07.24 06:45
Turkish Airlines
139.00 €
International - Antalya
27.07.24 06:30
Turkish Airlines
155.00 €
International - Antalya
27.07.24 06:55
Mavi Gök Airlines
145.00 €
International - Antalya
27.07.24 12:55
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
28.07.24 00:10
HiSky
129.00 €
International - Antalya
28.07.24 06:30
HiSky
139.00 €
International - Antalya
28.07.24 06:35
Turkish Airlines
149.00 €
International - Antalya
29.07.24 00:30
Mavi Gök Airlines
150.00 €
International - Antalya
29.07.24 00:40
HiSky
119.00 €
International - Antalya
29.07.24 06:00
HiSky
129.00 €
International - Antalya
29.07.24 06:45
Turkish Airlines
139.00 €
International - Antalya
30.07.24 06:45
Turkish Airlines
139.00 €
International - Antalya
30.07.24 06:55
Mavi Gök Airlines
129.00 €
International - Antalya
31.07.24 00:40
HiSky
119.00 €
International - Antalya
31.07.24 06:30
HiSky
129.00 €
International - Antalya
31.07.24 06:30
Turkish Airlines
139.00 €
International - Antalya
01.08.24 06:35
Turkish Airlines
155.00 €
International - Antalya
01.08.24 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
01.08.24 12:55
Turkish Airlines
109.00 €
International - Antalya
02.08.24 00:10
HiSky
119.00 €
International - Antalya
02.08.24 06:30
HiSky
129.00 €
International - Antalya
02.08.24 06:45
Turkish Airlines
149.00 €
International - Antalya
03.08.24 06:30
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
03.08.24 06:55
Mavi Gök Airlines
130.00 €
International - Antalya
03.08.24 12:55
Turkish Airlines
119.00 €
International - Antalya
04.08.24 00:10
HiSky
125.00 €
International - Antalya
04.08.24 06:30
HiSky
135.00 €
International - Antalya
04.08.24 06:35
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
05.08.24 00:30
Mavi Gök Airlines
140.00 €
International - Antalya
05.08.24 00:40
HiSky
125.00 €
International - Antalya
05.08.24 06:00
HiSky
135.00 €
International - Antalya
05.08.24 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
06.08.24 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
06.08.24 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
07.08.24 00:40
HiSky
119.00 €
International - Antalya
07.08.24 06:30
HiSky
129.00 €
International - Antalya
07.08.24 06:30
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
08.08.24 06:35
Turkish Airlines
155.00 €
International - Antalya
08.08.24 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
08.08.24 12:55
Turkish Airlines
109.00 €
International - Antalya
09.08.24 00:10
HiSky
120.00 €
International - Antalya
09.08.24 06:30
HiSky
135.00 €
International - Antalya
09.08.24 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
11.08.24 00:10
HiSky
125.00 €
International - Antalya
11.08.24 06:30
HiSky
135.00 €
International - Antalya
11.08.24 06:35
Turkish Airlines
155.00 €
International - Antalya
12.08.24 00:30
Mavi Gök Airlines
140.00 €
International - Antalya
12.08.24 00:40
HiSky
120.00 €
International - Antalya
12.08.24 06:00
HiSky
130.00 €
International - Antalya
12.08.24 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
13.08.24 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
13.08.24 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
14.08.24 00:40
HiSky
120.00 €
International - Antalya
14.08.24 06:30
HiSky
135.00 €
International - Antalya
14.08.24 06:30
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
15.08.24 06:35
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
15.08.24 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
15.08.24 12:55
Turkish Airlines
109.00 €
International - Antalya
16.08.24 00:10
HiSky
120.00 €
International - Antalya
16.08.24 06:30
HiSky
135.00 €
International - Antalya
16.08.24 06:45
Turkish Airlines
149.00 €
International - Antalya
17.08.24 06:30
Turkish Airlines
155.00 €
International - Antalya
17.08.24 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
17.08.24 12:55
Turkish Airlines
119.00 €
International - Antalya
18.08.24 00:10
HiSky
120.00 €
International - Antalya
18.08.24 06:30
HiSky
135.00 €
International - Antalya
18.08.24 06:35
Turkish Airlines
155.00 €
International - Antalya
19.08.24 00:30
Mavi Gök Airlines
125.00 €
International - Antalya
19.08.24 00:40
HiSky
120.00 €
International - Antalya
19.08.24 06:00
HiSky
135.00 €
International - Antalya
19.08.24 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
20.08.24 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
20.08.24 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
21.08.24 00:40
HiSky
115.00 €
International - Antalya
21.08.24 06:30
HiSky
130.00 €
International - Antalya
21.08.24 06:30
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
22.08.24 06:35
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
22.08.24 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
22.08.24 12:55
Turkish Airlines
109.00 €
International - Antalya
23.08.24 00:10
HiSky
120.00 €
International - Antalya
23.08.24 06:30
HiSky
135.00 €
International - Antalya
23.08.24 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
24.08.24 06:30
Turkish Airlines
159.00 €
International - Antalya
24.08.24 06:55
Mavi Gök Airlines
139.00 €
International - Antalya
24.08.24 12:55
Turkish Airlines
145.00 €
International - Antalya
25.08.24 00:10
HiSky
129.00 €
International - Antalya
25.08.24 06:30
HiSky
139.00 €
International - Antalya
25.08.24 06:35
Turkish Airlines
159.00 €
International - Antalya
26.08.24 00:30
Mavi Gök Airlines
125.00 €
International - Antalya
26.08.24 00:40
HiSky
120.00 €
International - Antalya
26.08.24 06:00
HiSky
135.00 €
International - Antalya
26.08.24 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
27.08.24 06:45
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
27.08.24 06:55
Mavi Gök Airlines
135.00 €
International - Antalya
28.08.24 00:40
HiSky
120.00 €
International - Antalya
28.08.24 06:30
HiSky
135.00 €
International - Antalya
28.08.24 06:30
Turkish Airlines
150.00 €
International - Antalya
29.08.24 06:35
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
29.08.24 06:55
Mavi Gök Airlines
109.00 €
International - Antalya
29.08.24 12:55
Turkish Airlines
119.00 €
International - Antalya
30.08.24 00:10
HiSky
109.00 €
International - Antalya
30.08.24 06:30
HiSky
119.00 €
International - Antalya
30.08.24 06:45
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
31.08.24 06:30
Turkish Airlines
130.00 €
International - Antalya
31.08.24 06:55
Mavi Gök Airlines
125.00 €
International - Antalya
31.08.24 12:55
Turkish Airlines
119.00 €
International - Antalya
01.09.24 00:10
HiSky
115.00 €
International - Antalya
01.09.24 06:30
HiSky
125.00 €
International - Antalya
01.09.24 06:35
Turkish Airlines
135.00 €
International - Antalya
02.09.24 00:30
Mavi Gök Airlines
210.00 €
International - Antalya
02.09.24 00:40
HiSky
115.00 €
International - Antalya
02.09.24 06:00
HiSky
125.00 €
International - Antalya
02.09.24 06:45
Turkish Airlines
129.00 €
International - Antalya
03.09.24 06:45
Turkish Airlines
210.00 €
International - Antalya
03.09.24 06:55
Mavi Gök Airlines
210.00 €
International - Antalya
04.09.24 00:40
HiSky
180.00 €
International - Antalya
04.09.24 06:30
HiSky
180.00 €
International - Antalya
04.09.24 06:30
Turkish Airlines
210.00 €
International - Antalya
05.09.24 06:35
Turkish Airlines
210.00 €
International - Antalya
05.09.24 06:55
Mavi Gök Airlines
210.00 €
International - Antalya
05.09.24 12:55
Turkish Airlines
190.00 €

Antalya is the biggest city on the Mediterranean coast of Turkey and one of the key centers of the Turkish Riviera.

The population of Antalya is 1 million people, and in the summer season it will increase to 2 million.

Antalya airport located 12 km from the city center.

Antalya Airport is the main destination for tourists to the resorts located along the Mediterranean coast of the country.

The passenger traffic at Antalya airport in January-September 2020 amounted to over 7 million people.

Most of the visitors see Antalya only during the transfer from the airport to the hotel, which is located in one of the tourist cities of the Antalya coast: Kemer (Beldibi, Goynuk, Kirish, Camyuva, Tekirova), Belek, Side, Alanya or in Antalya itself.

In Antalya itself there is a developed network of modern hotels, many restaurants, coffee houses in the national style and shops.

The Climate of Antalya is Subtropical Mediterranean.

Antalya's summer season lasts 8-9 months, and the bathing season lasts from late April to late October.

Summer is dry and hot, the air warms up to +28.3 ° C. Winters are mild and rainy, with the thermometer hovering around 9 ° C - 10 ° C.

In April - October, sunny weather prevails, in the rest of the period the weather is mostly cloudy and cloudy.

TOP ATTRACTIONS

What to watch and where to go?

Antalya Kaleiçi

quarter in Antalya, located in the Muratpasha district, the historical center of the city, surrounded by land fortifications and the sea. In Kaleici, buildings from different periods of the city's history have been preserved, starting with the ancient Roman one. The name "Kaleici" means "inside the fortress"

Antalya Aquarium

the only aquarium on the Antalya coast, one of the largest aquarium complexes in the world. A modern aquarium: thematic exhibitions, a long tunnel under the aquarium and tropical reptiles.

Kurşunlu

the waterfall is located 19 km from Antalya. Kurşunlu is located on one of the tributaries of the Aksu River, where the tributary falls from the Antalya plateau to the coastal plain. It is located in the middle of a pine forest of exceptional beauty, and the surroundings provide a picnic and entertainment place about twenty minutes by car from Antalya city center. The waterfall and its surroundings, covering 586.5 hectares (1,449 acres), was declared a nature park by the Ministry of Environment and Forestry on May 21, 1991.

Karaalioglu Park in Antalya, Turkey

Located south of Kaleici in the city center, easily accessible on foot or by tram. The City Hall, the Municipal City Theater and the ancient fortress called Hıdırlık Tower overlooking the Roman harbor, cliffs and the wide blue expanses of Antalya Bay are the main attractions of the park. There are the following monuments and statues in the park: a monument to Nazim Hikmet, a statue of Don Quixote, a sculpture of a hand, a sculpture of a frog.

Antalya Museum or Antalya Archaeological Museum

Antalya City Archaeological Museum, located in the city center. The museum has 14 exhibition halls, a children's room and open-air galleries. The exposition of the museum is organized chronologically and thematically.

Lara beach

it is a multitude of various beaches stretching in the east of Antalya in the picturesque bay of the same name.

Minaret Yivli

also known as Alaaddin or Great Mosque

a mosque in Turkey; symbol of the city of Antalya. The mosque was built in 1230 and completely renovated in 1373. The inscription on the minaret says that it was built by the Seljuk sultan Ala-ad-din Kei-Qubad I. It is one of the earliest examples of Islamic architecture in Antalya. The minaret is visible from almost anywhere in the city, and has long been a symbol of the city of Antalya.

Hidirlik tower in Antalya

Roman structure dating from the 2nd century AD NS. The tower, erected in the southern part of the Antalya bay, probably played the role of a lighthouse or performed defensive functions. The massive drum is set on a square base, probably built during the Hellenistic period. The total height of the structure is 13.5 meters. The entrance was through a door in the eastern façade. A narrow staircase leads from a small hall to the upper floor. According to the descriptions that have come down to us, the tower used to have a gabled roof, which may have been demolished during the Byzantine Empire.

Cable car overlooking Antalya Bay

town and peaks of the Taurus mountain range. You will climb to a height of 605 meters. The lift consists of 36 cabins. The length of the aerial tracks is 1706 meters, the travel time will take about 10 minutes.

Murat Pasha Mosque

Ottoman mosque in Muratpasha district in Antalya. It was commissioned by Murat Pasha of Karaman in 1570 and is covered with a high dome on a decagonal frame, with inscriptions on its inner walls running along the entire inner facade in the form of a ribbon. the most beautiful example of the Turkish-Seljuk art of calligraphy. The altar next to the marble pulpit, decorated with reliefs, is a simple structure. The last meeting place is covered with three domes towering over pointed arches of colored stone on four round columns.

Tips

Tipping in Antalya is given almost everywhere. Porters, guides, porters - 1 - 5 dollars per person or baggage, hairdresser - 10 - 15% of the cost of the service, taxi driver or bus driver - leave change or round up the amount. In hammams (Turkish baths), they usually add 20-30% of the invoice amount - for all the staff who gathers before the client leaves. In most restaurants, the service charge is included in the bill, but here it is also customary to leave a tip: in mid-level establishments - 5% - 10%, in the upper class - 10% - 20% of the total. In hotels, a tip of 10% - 15% is left in the room before departure.

Mobile and Internet

In Antalya, the use of mobile communication has some restrictions. The phone you brought with you must be registered with a Turkish operator so that it can be used with local SIM cards. Otherwise, the phone will be able to work only with the card of a foreign operator at roaming rates.

Many tourists make international calls using Turk Telekom's public payphones located throughout. To do this, you just need to purchase a special card at a post office, store or press booth.

Internet in Antalya, both wireless and landline, can be found in most public places, on the streets, in parks and hotels. However, access to Wi-Fi is not free everywhere.


to Antalya

/

Turkey


City: Antalya


City code: AYT


Country: Turkey


Country code: TR


Airports:


To Antalya -
Departure From:

From Antalya -
Departure To: