Contract de vinzare biletelor de avion

Variantele de zbor prezentate la comanda clientului pe pagina web avia.md reprezintă oferta.

Achitarea de către client conform unei sau alte oferte reprezintă acord de încheiere a contractului de vânzare bilete avia conform destinaţiei selectate şi la preţul oferit.

Din momentul achitării biletului de avion contractul de vânzare bilete avia între pasager şi compania S.R.L. „MS TRAVEL GROUP” cât şi contractul de transport între pasager şi compania aeriană indicată se consideră încheiat.

Chitanţa de rută, trimisă la adresa electronică, indicată de client în cadrul alegerii şi achitării pentru zbor, reprezintă un document de trecere ce confirmă faptul încheierii contractului de vânzare bilete avia şi a contractului de transport.

Contract de vînzare bilete avia

Părţile

Agenţia - S.R.L. „MS TRAVEL GROUP”, data înregistrării întreprinderii: 22.03.2007, IDNO: 1007600021047, adresa juridică mun.Chișinău, com.Cruzești, de fapt şi poştală: bd. Negruzzi, 5, of. 89, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova, în persoana directorului general Dl Cebotari Lilian, care acţionează în baza Statutului.

Pasager — persoana, care sau în numele căreia este cumpărat biletul de avion de pe pagina web avia.md, ce aparţine companiei S.R.L. „MS TRAVEL GROUP”.

 1. În conformitate cu acest Contract Agenţia se obligă să vândă Pasagerului bilet / bilete de avion către aeroportul destinaţiei iar Pasagerul se obligă să achite preţul convenit.
 2. În conformitate cu contractul de transport, compania aeriană se obligă să transporte pasagerul cu acordarea unui loc în aeronava ce efectuează cursa indicată în contractul de transport, iar în caz de transport de Bagaj – de asemenea să transporte şi Bagajul respectiv în aeroportul destinaţiei şi să îl elibereze Pasagerului.
 3. În cadrul vânzării de bilete de avion Agenţia acţionează în calitate de agent / comisionar re-vânzător al companiei aeriene. Transportul nemijlocit este efectuat de către compania aeriană respectivă.
 4. Contractul de transport avia se certifică prin biletul de avion (bilet de avion electronic în formă de chitanţă de rută sau bilet, perfectat pe o blanchetă de strictă evidenţă - BSE), cât şi prin alte documente, informaţii, care permit stabilirea cu certitudine a faptului încheierii contractului de transport avia. În caz de contradicţie a informaţiei indicate în biletul de avion, cu datele conţinute în baza de date a Sistemului de distribuţie globală, prioritară va fi cea din baza de date.
 5. Document ce confirmă achitarea transportului avia, este Documentul de plată care certifică achitarea efectuată pentru transportul avia.
 6. Pasagerul este obligat să plătească pentru transportul avia conform tarifului stabilit iar în caz de predare a Bagajului peste normele stabilite de Transportator de transport gratuit a Bagajului şi pentru transportul Bagajului respectiv.
 7. Contractul de transport avia se încheie în temeiul acceptării ofertei Agenţiei de către Pasager. Faptul achitării pentru transportul avia oferit de Agenţie din partea companiei aeriene şi ales de Pasager reprezintă exprimarea consimţământului deplin şi irevocabil întru încheierea contractului de vânzare bilete avia şi a contractului de transport avia în condiţiile propuse de Agenţie.
  1. Acest Contract cât şi contractul de transport avia se consideră încheiat din momentul achitării corespunzătoare şi în termen pentru transportul avia.
  2. Pasagerul prin achitarea pentru bilet confirmă că înţelege că încheie un contract de transport şi intră într-o relaţia juridică directă nemijlocit cu compania de transport.
  3. De asemenea, Pasagerul prin achitarea pentru bilet acceptă că în cazul că vor fi anumite pretenţii ce ţin de serviciile de transport, urmează să le înainteze direct companiei de transport; inclusiv în caz de insolvabilitate (faliment) a acesteia. Agenţia nu este garant sau reprezentant al companiei de transport.
 8. Agenţia se obligă să trimită Pasagerului o Chitanţă de rută la adresa de poştă electronică, indicată de Pasager în procesul de rezervare şi achitare a biletului de avion.
 9. Pentru unele curse poate fi emis bilet de avion perfectat pe o blanchetă de evidenţă strictă, înmânat Pasagerului sau reprezentantului său legal, în caz de perfectare a biletului de avion în oficiul Agenţiei.
 10. Pasagerul este obligat să achite preţul transportului avia în termenul, prevăzut de condiţiile tarifelor aplicabile în vigoare, din momentul perfectării biletului de avion și strict în conform modalităților stabilite de Agenţie. Dacă orice sume pe care Pasagerul trebuie să le achite Agenţiei sunt stabilite în altă valută decât leul moldovenesc, Pasagerul le va achita conform cursului comercial indicat de Agenţie.
 11. Acest contract acţionează din momentul achitării preţului de către Pasager şi pînă la eliberarea biletului de avion către Pasager.
 12. Contractul de transport avia acţionează pînă în momentul executării de către compania aeriană a obligaţiilor de transport avia a Pasagerului şi Bagajului pe ruta indicată în biletul de avion, cu condiţia executării corespunzătoare a obligaţiilor de către Pasager.
 13. În caz de lipsă a accesului la reţeaua internet sau în caz de necesitate de primire a informaţiei suplimentare Pasagerul urmează să se adreseze prin telefon la unul din oficiile Agenţiei pentru a face cunoştinţă cu regulile în vigoare la Agenţie.
 14. La momentul achitării pentru transportul avia (sau la momentul primirii documentelor de transport) Pasagerul se obligă să ia cunoştinţă sub semnătură cu condiţiile contractului de transport, cu compania aeriană care efectuează cursa şi alte condiţii aferente. Pentru încălcarea acestei obligaţii răspunderea faţă de Agenţie şi compania aeriană o poartă Pasagerul.
  1. Pasagerul care a comandat şi a achitat biletul de avion, se consideră că a acceptat condiţiile contractului de transport avia cât şi că a făcut cunoştinţă cu Regulamentul de prestare a serviciilor şi altă informaţie afişată pe pagina web avia.md. Achitarea pentru transportul avia de către Pasager, înseamnă acceptarea deplină şi ne-condiţionată a ofertei şi încheierea acestui contract cu Agenţia cât şi a contractului de transport aerian cu compania aeriană.
  2. Pasagerul declară că cunoaşte că pentru unele modalităţi de plată (cum ar fi de exemplu cele care oferă comoditate suplimentară Pasagerului), Agenţia poate încasa o taxă suplimentară (de exemplu taxă de deservire, taxă pentru comoditate sau altă taxă similară în dependenţă de situaţie). În caz că orice taxă suplimentară va fi aplicabilă comenzii făcute de Pasager, suma acestei taxe va fi adusă la cunoştinţa Pasagerului în mod clar şi vizibil. În caz că Pasagerul nu va fi de acord să achite taxa suplimentară, acesta are dreptul să nu finalizeze confirmarea comenzii, comanda fiind considerată ca ne-depusă şi Pasagerul nu va suporta careva plăţi suplimentare sau sancţiuni pentru ne-finalizarea confirmării comenzii.
 15. Obligaţiile companiei aeriene de transport a Pasagerului apar după achitarea corespunzătoare şi în termen de către Pasager a biletului de avion.
 16. Condiţiile contractului şi alte notificări importante se plasează pe pagina web. În caz de achitare a biletului în oficiile Agenţiei, Pasagerul este informat de regulile şi condiţiile contractului pe loc după cum este indicat mai sus.
 17. Achitarea conform contractului poate fi efectuată de o persoană terţă (plătitor), în acest caz se consideră că persoana terţă respectivă efectuează achitarea în cadrul relaţiilor contractuale existente cu Pasagerul. În legătură cu faptul că drepturile şi obligaţiile pe acest Contract şi pe contractul de transport avia apar pentru Pasager, plătitorul nu are drept să ceară ulterior rambursarea mijloacelor băneşti achitate dacă nu va demonstra că mijloacele băneşti respective au fost achitate în rezultatul unei erori sau acţiuni ilicite ale altor persoane.
 18. Dacă după efectuarea transportului avia mijloacele băneşti achitate de persoana terţă conform contractului de transport avia a Pasagerului vor fi încasate licit de către plătitor de la Agenţie, Pasagerul este obligat în decursul a 3 zile să compenseze Agenţiei preţul transportului avia, suma cheltuielilor suportate în legătură cu încasarea respectivă, cât şi o penalitate în mărime de 5 (cinci) procente din preţul transportului avia pentru fiecare zi calendaristică din momentul efectuării transportului avia până la achitarea deplină de către Pasager a datoriei în faţa Agenţiei.
 19. În caz de renunţare de la transportul avia, Pasagerul este obligat în mod corespunzător să notifice Agenţia de intenţia sa de reziliere unilaterală a contractului de transport înainte de începutul transportului, prevăzut de orar cu respectarea procedurii stabilite în regulile tarifului. Ne-prezentarea Pasagerului pentru cursă nu reprezintă o notificare corespunzătoare.
 20. Pentru orice încălcare a regulilor tarifului aplicabil, cât şi pentru orice daune cauzate Agenţiei, companiei aeriene sau altei persoane Pasagerul răspunde material nelimitat.
 21. Agenţia poartă faţă de Pasager o răspundere limitată la preţul comisionul încasat din vânzarea biletului către Pasager.
 22. Rambursarea banilor în caz de reziliere în mod corespunzător şi în termen a acestui Contract şi a contractului de transport avia:
  1. În caz de achitare pentru biletul de avion cu card de credit, mijloacele băneşti sunt rambursate pe cardul de credit după o notificare perfectată în mod corespunzător de către Pasager către Agenţie despre renunţarea de la transport avia şi achitarea deplină a penalităţilor, prevăzute de regulile tarifului. Corespunzător, în ceea ce ţine de această modalitate de achitare pentru biletul de avion, se consideră notificarea de renunţare de la transport avia trimisă prin poştă, recomandată sau de pe adresa electronică, indicată de client în procesul rezervării (achitării) biletului de avion şi la care a fost trimisă chitanţa de tură a biletului de avion cu confirmarea trimiterii de către Pasager şi primirii de către Agenţie.
  2. În caz de achitare pentru biletul de avion în oficiul Agenţiei şi în băncile Republicii Moldova — rambursarea banilor se face în oficiul Agenţiei sau suma supusă rambursării este transferată Pasagerului respectiv conform rechizitelor în băncile Republicii Moldova.
 23. Banii pot fi rambursaţi Pasagerului în caz de anulare, cu condiţia respectării prevederilor acestui contract, a contractului de transport şi a regulilor tarifului aplicabil cât şi cu condiţia stabilirii certe a identităţii Pasagerului (persoanei care reziliază).
 24. În scopul stabilirii certe a identităţii pasagerului care iniţiază rezilierea Contractului de transport avia, corespunzătoare se consideră notificarea Pasagerului făcută în cadrul unei vizite personale la oficiul Agenţiei şi numai la prezentarea documentelor care certifică identitatea nu mai târziu decât cu o zi înainte de începerea transportului avia conform orarului sau notificare primită în acelaşi termen prin poştă cu autentificare notarială a autenticităţii semnăturii Pasagerului (dacă contractul de transport sau tariful nu prevăd alte reguli).
 25. Notificarea trebuie să conţină numărul biletului de avion (Comenzii), N.P.P. Pasagerului, numărul cursei, data decolării aeronavei conform orarului, rechizitele necesare pentru rambursarea mijloacelor băneşti în modul ales de Pasager. La notificare urmează să fie ataşate copiile buletinului de identitate a Pasagerului, documentele originale care confirmă achitarea în termen şi în mod corespunzător pentru transportul avia (documentul de plată, primit în momentul achitării) şi originalele altor documente invocate de Pasager. Notificarea perfectată în mod corespunzător va deveni parte a acestui Contract.
 26. În caz de indicare de către Pasager în notificare a unor date incorecte, Pasagerul este obligat să prezinte o notificare repetată. Confirmare corespunzătoare a primirii notificării este copia avizului de recepţie cu inscripţia Agenţiei de primire.
 27. Încheind acest Contract, Pasagerul își exprimă în mod expres consimțământul valabil la prelucrarea și la orice alte operațiuni necesare pentru executarea Contractului a datelor sale cu caracter personal, oferite de Pasager, de către Agenție și / sau partenerii săi, inclusiv transmiterea lor companiilor care prestează servicii de transport și alte servicii în baza sau în legătură cu acest Contract, inclusiv peste hotarele Republicii Moldova; cât şi utilizarea informaţiilor ce conţin date cu caracter personal, inclusiv înregistrări video cu imaginea şi înregistrările audio cu vocea sa, alte date prezentate pe viu sau electronic în calitate de probă în eventuale pretenţii sau litigii.
 28. Încheind acest Contract Pasagerul își exprimă în mod expres consimțământul valabil la stocarea și prelucrarea datelor sale cu caracter personal, oferite de Pasager, de către Agenție și acceptă să primească de la Agenție oferte, materiale publicitare, informaţii referitoare la ofertele Agenției pe adresa de poștă electronică, la telefonul mobil ş.a. pe un termen nelimitat, dispunând de dreptul să solicite încetarea trimiterii ofertelor și radierea datelor sale cu caracter personal după încetarea Contractului.
 29. Pasagerul este informat că Agenția este operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul de evidență al operatorilor ținut de CNPDCP cu nr. 0000236-001; că principalele scopuri ale acțiunilor efectuate de Agenție cu datele cu caracter personal sunt prestarea serviciilor către clienți, executarea obligațiilor contractuale din contractele cu clienții inclusiv transmiterea datelor clienților către participanți în prestarea serviciilor turistice – turoperatori specializați, hoteluri, companii de transport, autorități implicate, etc., inclusiv aflați peste hotarele Republicii Moldova, evidența clienților inclusiv statistică și transmiterea informațiilor către clienți referitor la ofertele Agenției; că are drept de acces la datele cu caracter personal prezentate Agenției, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, cât și de acces la justiție în conformitate cu legislația în vigoare, drepturi ce pot fi realizate inițial prin depunerea unei cereri în scris la Agenție; că răspunsurile la întrebările Agenției cu ajutorul cărora se colectează datele sunt obligatorii dacă Pasagerul dorește să primească serviciile comandate de la Agenție.
 30. Contractul este completat și reglementat de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
 31. Contractul se consideră încheiat la sediul Agenției.
 32. Loc de executare a Contractului se va considera sediul Agenției.
2021-05-26
logo